Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.


Câu điều kiện

Thường khi bạn viết chương trình, bạn sẽ muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau.

Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong phần code của mình để thực hiện việc này.

Trong JavaScript, chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau:

 • Sử dụng if để chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu một điều kiện được chỉ định là đúng
 • Sử dụng else để chỉ định một khối mã sẽ được thực thi, nếu điều kiện tương tự là sai
 • Sử dụng else if để chỉ định một điều kiện mới để kiểm tra, nếu điều kiện đầu tiên là false
 • Sử dụng switch để chỉ định nhiều khối lệnh thay thế sẽ được thực thi dựa trên giá trị của biểu thức.

Câu lệnh if

Sử dụng câu lệnh if để chỉ định một khối lệnh JavaScript sẽ được thực thi nếu một điều kiện là đúng.

Cú pháp

if (điều kiện) {
 // các câu lệnh được thực hiện nếu điều kiện đúng
}

Lưu ý rằng đó if là chữ thường. Các chữ hoa (If hoặc IF) sẽ tạo ra lỗi

<html>
<body>
<h2>JavaScript if</h2>
<p>Hiển thị câu chào "Good day!" nếu thời gian còn nhỏ hơn 18:00</p>
<p id="demo">Good Evening!</p>
<script>
if (new Date().getHours() < 18) {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Good day!";
}
</script>
</body>
</html>

Cậu lệnh if else

Sử dụng câu lệnh else để chỉ định một khối lệnh sẽ được thực thi nếu điều kiện sai.

Đọc thêm:   Bài 20. Vòng lặp For In

Cú pháp

if (điều kiện) {
 // khối lệnh được thực hiện nếu điều kiện đúng.
} else {
 // khối lệnh được thực hiện nếu điều kiện sai.
}

Hãy thử ví dụ sau: Nếu giờ nhỏ hơn 18 giờ, hãy tạo lời chào “Chúc một ngày tốt lành”, ngược lại là “Chào buổi tối”:

<html>
<body>
<h2>JavaScript if .. else</h2>
<p>Hiển thị lời chào dựa trên thời gian:</p>
<p id="demo"></p>
<script>
const hour = new Date().getHours(); 
let loichao;
if (hour < 18) {
 loichao = "Chúc một ngày tốt lành";
} else {
 loichao = "Chào buổi tối";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = loichao;
</script>
</body>
</html>

Câu lệnh else if

Sử dụng câu lệnh else if để chỉ định một điều kiện mới nếu điều kiện đầu tiên là sai.

if (điều kiện) {
 // khối lệnh được thực hiện nếu điều kiện đúng
} else if (điều kiện 2) {
 // khối lệnh được thực hiện nếu điều kiện 2 đúng
} else {
 // khối lệnh được thực hiện nếu điều kiện và điều kiện 2 đều sai.
}

Hãy thử ví dụ sau: Nếu thời gian dưới 10:00, hãy hiện thị lời chào “Chào buổi sáng”, nếu thời gian dưới 20:00, hãy hiện lời chào “Chúc một ngày tốt lành”, nếu không thì là “Chào buổi tối“:

<html>
<body>
<h2>JavaScript if .. else</h2>
<p>Hiển thị lời chào theo thời gian:</p>
<p id="demo"></p>
<script>
const time = new Date().getHours();
let greeting;
if (time < 10) {
 greeting = "Chào buổi sáng";
} else if (time < 20) {
 greeting = "Chúc một ngày tốt lành";
} else {
 greeting = "Chào buổi tối";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
</script>
</body>
</html>

Trên đây là những giới thiệu ngắn gọn về câu lệnh điều kiện if else… Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trong javascript cùng với câu lệnh if else…

Đọc thêm:   Bài 10. Sự kiện trong Javascript